แผนที่แสดงโซนนิ่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ 1 โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ตำแหน่งของฉัน
พืชเศรษฐกิจ
พื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม
  • Zoning พื้นที่ S1