NORTHERN
FOOD
VALLEY
NEWS
เกษตรกร
ผู้รวบรวม
อุตสาหกรรม
ผู้ขาย
นักวิชาการ
ทั้งหมด
ราคาสินค้าเกษตรรายวัน จากสำนักเศรษฐกิจการเกษตร
   ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญวันนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ pdf)  http://www.oae.go.th/main.php?filename=price
ชี้ช่องย่อยสลายตอซัง ฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
19 กุมภาพันธ์ 2558 (07:40 น.)  กรมวิชาการเกษตรแนะชาวนา ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ฯย่อยสลายตอซัง อัตรา 3 กก./ไร่ นาน 15 วัน ช่วยลดปัญหาข้าวเรื้อ ให้...
ปลูกผักบนคันนา แก้ปัญหาแมลงก่อกวนต้นข้าว
  17 กุมภาพันธ์ 2558 สำหรับการทำนา ในแต่ละครั้ง ชาวนามักประสบปัญหาแมลงมาก่อกวนต้นข้าวที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว ทำให้ได้ข้าวที่สวย หรือ ปริมาณที...
 
ABOUT US
เกี่ยวกับโครงการ
“โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึก เพื่อวางแผนการผลิตและการจัดทำ Zoning ที่เหมาะสม โครงการอุทยานอาหารภาคเหนือ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1” ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้เกษตรกรต้นน้ำ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ และภาครัฐ สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด และถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนใหม่ๆ ผ่านการจัดการข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ง่าย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าและนวัตกรรม ผ่านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ และการสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อน เพื่อความยั่งยืนของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 อย่างครบวงจร
วัตถุประสงค์โครงการ
1.) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึก วางแผนการผลิตและจัดทำ Zoning ที่เหมาะสมโครงการอุทยานอาหารภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2.) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ศูนย์ประสานงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านระบบ Online ประกอบด้วย 5 ศูนย์
ศูนย์ Command Center Northern Food Valley
ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่: 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์: 0-5330-4346-7 โทรสาร: 0-5324-6353

ศูนย์สารสนเทศ Northern Food Valley
ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่: 65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์: 0-5332-4015, 0-5332-4018 โทรสาร: 0-5332-4017

ศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ Northern Food Valley
ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ที่อยู่: 14 หมู่ที่ 3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์: 0-5353-0923 โทรสาร: 0-5353-0924
ศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ Northern Food Valley
ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ที่อยู่: ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
เบอร์โทรศัพท์: 0-5426-5067 โทรสาร: 0-5426-5068

ศูนย์เครือข่ายสารสนเทศ Northern Food Valley
ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
เบอร์โทรศัพท์: 0-5361-3481-2 โทรสาร: 0-5361-3481
×